Piątek, 5 czerwca 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

naglowek

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej gminy, adresy, numery, telefonów instytucji działających na jej terenie. Przedstawimy Państwu również oferty gospodarstw agroturystycznych w gminie.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 082 566 42 11
fax. 082 566 42 11

 sekretariat: u r z a d @ ug . re j o w i e c . p l
Skrzynka podawcza:
adres skrzynki: /n5jc3yq45j/skrytka         godziny pracy 730-1530
 
Konto bankowe: Pekao S.A. O/Chełm
nr 82 1240 2223 1111 0000 3594 8177
                 Gmina Rejowiec Fabryczny                         
NIP: 563-21-58-413 
 

 


 Konto bankowe do wpłaty na odpady komunalne: Bank Pekao S.A. O/Chełm nr 55 1240 2223 1111 0010 9324 6335

 

Film Promocyjny o Gminie Rejowiec Fabryczny

 

layoutAktualnościlayout

 Informacje na temat Gospodarki Odpadami Komunalnymi znajdują się w zakładce Ochrona Środowiska

 

 

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminy Rejowiec Fabryczny - strony www.ug.rejowiec.pl

Data publikacji strony internetowej: 12.06.2015 r.

Data ostatniej aktualizacji: 22.05.2017 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń opisanych w poniższych punktach.

Strona projektowana i tworzona była przed wejściem w życie przepisów o dostępności.

Na bieżąco staramy się zapewnić dostępność naszej strony i serwisów. Jeżeli znajdziesz błędy – prosimy o kontakt pod adres e-mail: u r z a d @u g. r e j o w i e c. p l.

Obecnie przygotowujemy się do utworzenia całkowicie nowego portalu uwzględniającego wymogi dostępności.

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest utrudniona przy użyciu klawiatury, część pól nie posiada wyraźnego podświetlenia obecnie zaznaczonego menu lub treści, zwanego „focus”. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Stosowanie czytników stron

Na dzień sporządzenia oświadczenia strona jest częściowo przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranów.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści w większości ma stosunek jasności tekstu do tła - niebieskie tło, biały lubczarny tekst. Ponadto, na stronie można wybrać wariant o zwiększonym kontraście – przyciski umieszczone na samej górze strony.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie urzędu pracownicy starają się pamiętać i o dodawaniu opisów alternatywnych do umieszczanych grafik i zdjęć przedstawiających istotne informacje.

Nie wszystkie pola formularzy są właściwie opisane – na bieżąco pracujemy nad problemem.

Dokumenty

Na stronie Urzędu Gminy umieszczamy pliki do pobrania – zarówno wewnętrznie wytworzone przez pracowników jak i przesłane przez zewnętrzne podmioty. Może zaistnieć sytuacja, w której niektóre pliki nie będą w pełni dostępne poprzez brak właściwych nagłówków bądź opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Powiększanie strony

W naszym serwisie nie ma możliwości powiększenia i zmniejszenia czcionki. Jednak przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu – jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zamieszczone filmy

Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Także z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang. 

 

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesław Korzeniewski, adres poczty elektronicznej u r z a d @u g . r e j o w i e c. p l.  Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 82 5664211. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny.
Do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno wejście od ul. Lubelskiej, do którego prowadzą schody; drugie wejście od Alei Władysława Smutniaka do którego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy. Pomieszczenia Urzędu Gminy znajdują się tylko na parterze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na prawo od wejścia głównego. Pomieszczenie nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, są inne oznaczenia w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) dla osób głuchych.

 

 

 

 

 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego - format pdf.

 

Stosownie do art. 162  ustawy z dnia 27  lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych  ( Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.),  kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011  r., nr 121, poz. 693), do której załącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2 - 4 w.c. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj.:


1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa;


2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;


3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;


4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217, z poźn.zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;


5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.


Wzór karty stanowi załącznik do ogłoszenia,  udostępnia się go również nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny pokój nr 11. Dostępny jest także w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronie podmiotowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Prezes Sądu Okręgowego  w Zamościu pismem znak Adm-0151-6/19 z dnia 15 maja 2019 r. wniósł o wybranie 1 ławnika na kadencję 2020 - 2023 do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.

Informacje w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów  udzielane są w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny , pokój nr 11 , tel. 82 5664 211

 

Do pobrania :

* Karta zgłoszenia na ławnika

 

Inspektor danych osobowych dla Gminy Rejowiec Fabryczny

Katarzyna Żółkiewska-Malicka
Email : I O D O @ z e t o .l u b l i n . p l
tel. 609389 097

 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

 

Rewitalizacja jest to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki.

Rewitalizacja jest przedsięwzięciem zintegrowanym i partnerskim. Głównymi partnerami są mieszkańcy i użytkownicy obszaru rewitalizacji, którzy biorą aktywny udział w podejmowaniu ważnych decyzji (partycypacja).

Gminny Program Rewitalizacji określi kierunki dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Program będzie stanowił podstawę do podjęcia zintegrowanych działań na zdegradowanych obszarach Gminy Rejowiec Fabryczny wymagających rewitalizacji (ożywienia). Dodatkowo umożliwi on skuteczne pozyskiwanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych będzie kompleksowym i efektywnym procesem, mającym na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej, przy aktywnym udziale i współpracy ze społecznością lokalną , organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.

W ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie gminy będą realizowane spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami.

 

 PLAKAT rewitallizacja1 PLAKAT rewitallizacja1

Czytaj więcej

 

SPOTKANIA KONSULTACYJNE

 

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Rejowiec Fabryczny rozpoczynają się od diagnozy problemów społeczno-gospodarczych. Planowane są badania w formie ankiet bezpośrednich, spacery badawcze z mieszkańcami, spotkania w poszczególnych miejscowościach gminy oraz spotkania z przedsiębiorcami, osobami prowadzącymi lub zamierzającymi podjąć działalność gospodarczą, organizacjami pozarządowymi.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o aktywny udział w spotkaniach. W czasie ich trwania będzie mozliwośc wypełnienia ankiet, które pozwolą na zdiagnozowanie istniejących problemów oraz wybór projektów rewitalizacyjnych. Ankiety będą udostępniane w czasie spotkań zinteresariuszami, na stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny oraz w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny w pokoju Nr 7 oraz Nr 3. Ankiety będą dostępne także u sołtysów i radnych poszcególnych sołectw. Wypełnione fomularze dotyczące oceny miejscowości nalezy składac do 9 czerwca 2017 roku, natomiast ankieta dotycząca projektów rewitalizacyjnych do 30 czerwca 2017 roku.

 Prezentacja do pobrania na temat procesu rewitalizacji

Poniżej harmonogram spotkań konsultacyjnych w sprawie REWITALIZACJI:

 

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do pobrania

 
24.07.2015

INFORMACJA WÓJTA GMINY REJOWIEC FABRYCZNY Z DNIA 21 LIPCA 2015 R.
Na podstawie art. 6 § 5 ustawy z dnia 14 marca 2003r.– o referendum ogólnokrajowym / Dz. U. z 2015r., poz. 318 / uchwały Nr XXVIII/156/2012 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Rejowiec Fabryczny na obwody głosowania oraz ustalenie ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

 

Wykaz obwodów

 

31.07.2015

INFORMACJA WÓJTA GMINY REJOWIEC FABRYCZNY Z DNIA 31 LIPCA 2015 R.

 

Na podstawie art. 6 § 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015r. poz.318) w związku z art.12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.– Kodeks wyborczy / Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn.zm /, podaję do publicznej wiadomości informację o numerze i granicy odrębnego obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

 

Wykaz odrębnego obwodu głosowania

 

Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym

Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum

Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonym referendum ogólnokrajowym na dzień 6 września 2015 r.

 

17.08.2015

 

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu w dniu 17 sierpnia 2015 r.

Nazwa instytucji Telefon
Telefon kierunkowy 0 -prefiks- 82
Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny w Rejowcu Fabrycznym,
ul. Lubelska 16
566 42 11
566 42 02
Posterunek Policji w Rejowcu,
22-360 Rejowiec ul. Parkowa 23
560 11 03
lub
997
Pogotowie Ratunkowe 999
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap" SC
w Rejowcu Fabrycznym, ul. Chełmska 99
566 31 80
Zamojska Korporacja Energetyczna SA
Rejonowy Zakład Energetyczny w Rejowcu Fabryczny, ul. Chełmska 1
Posterunek Energetyczny
566 46 04
Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie,
ul. Szkolna 2
566 46 03
"Eko" Miejski Zakład Komunalny SC w Rejowcu Fabrycznym,
ul. Wspólna 13
566 40 92
Poczta Polska UP Nr 1 w Rejowcu Fabrycznym
ul. Wschodnia
566 45 99
Poczta Polska UP Nr 3 w Rejowcu Fabrycznym
ul. Hirszfelda
566 41 98
Bank PKO SA filia w Rejowcu Fabrycznym
ul. Fabryczna
566 44 35
PKO Bank Polski w Rejowcu Fabrycznym,
ul. Lubelska 11
566 31 25
Biblioteka w Pawłowie 566 46 03
Biblioteka w Lisznie 566 24 94
Zespół Szkół w Pawłowie 566 41 10
Zespół Szkół w Lisznie 566 24 06
Szkoła Podstawowa w Krasnem 566 47 16
Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej 566 24 13
Ośrodek Zdrowia w Lisznie 566 24 08
Parafia Rzymskokatolicka w Kaniem 566 24 05
Parafia Rzymskokatolicka w Pawłowie 566 31 57
Ujęcie wody w Gołębiu 566 25 72