Środa, 29 stycznia 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 20014-2020,
Priorytet IX Rynek pracy,
Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

 

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe 105 mieszkańców województwa lubelskiego (w tym 55 kobiet) poprzez stworzenie warunków do założenia własnej działalności gospodarczej, tj. wsparcia doradczo-szkoleniowego, udzielenia jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego min. 91 uczestnikom projektu (47K) do 31.10.2021.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.08.2019 r. – 31.10.2021 r.

UCZESTNICY:

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należące do co najmniej jednej z grup:

 1. 1) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.

a) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach,

przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. a do lit. e,

 1. 2) bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 (w tej kategorii do projektu zostanie przyjętych max. 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem), nienależący do kategorii wskazanych w pkt 1) w lit. c – e oraz w pkt 3) i pkt 5),

 2. 3) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

 3. 4) reemigranci,

 4. 5) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny - wsparcie skierowane do osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin ma na celu podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS.

 5. 6) osoby pracujące (w tej kategorii do projektu zostanie przyjętych max. 10 % ogółu uczestników projektu) - poprzez kategorię „osoby pracujące” rozumie się wyłącznie tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

 

Dodatkowe punkty przy ocenie przyznawane będą:

- za utworzenie dodatkowego miejsca pracy w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej – 5 pkt.,

- za utworzenie dodatkowego miejsca pracy w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w sektorze białej, srebrnej lub zielonej gospodarki – 5 pkt.,

- osobom zamieszkującym rejony rewitalizowane – 5 pkt.,

- utworzenie przedsiębiorstwa społecznego – 5 pkt.

 

OFERTA:

 Wsparcie doradczo–szkoleniowe – udzielone zostanie 105 osobom (w tym 55 kobietom):

 • szkolenie nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 64 godz. (8 dni),

 • indywidualne doradztwo poszkoleniowe nt. opracowania biznes planu – 8 godz. na osobę.

Wsparcie finansowe i doradcze:

 • dotacja inwestycyjna w wysokości do 27 100 zł netto dla 91 uczestniczek/ów projektu (w tym 47 kobiet),

 • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1500 zł/mies. netto wypłacane przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 91 uczestniczek/ów projektu,

 • indywidualne doradztwo specjalistyczne w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej – 18 godz. na osobę dla 91 uczestniczek/ów projektu

Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci dotacji bezzwrotnej oraz wsparcie pomostowe finansowe wypłacane są wyłącznie w kwotach netto tj. bez podatku od towarów i usług.

ZAPEWNIAMY:

 • bezpłatne materiały szkoleniowe (podręczniki, długopis, teczka, notatnik),

 • wyżywienie podczas szkolenia,

 • zindywidualizowane wsparcie logistyczne dla osób z niepełnosprawnością w celu umożliwienia udziału w projekcie.

 

KONTAKT:

Biuro projektu w Lublinie:
ul. Józefa Franczaka „Lalka”43, pok. 203, tel. 81 710 19 00 wew. 3, 516 283 460,

Lokalne biuro projektu w Zamościu:
ul. Pereca 2, tel. 84 6271832, fax. 846270117,

Lokalne biuro projektu w Chełmie:
ul. Pl. Niepodległości 1, tel. 825632429, fax. 825632429.

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami (planowane termin rekrutacji: I etap: wrzesień/październik 2019 r. - nabór Lublin, Zamość, II etap: grudzień 2019 r./styczeń 2020 r., - nabór Lublin, Chełm, III etap: marzec/kwiecień 2020 r. – nabór Lublin, Zamość, Chełm)

Dokumenty rekrutacyjne będą umieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny oraz będą dostępne w biurach projektu na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem rekrutacji.