Sobota, 26 listopada 2022     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

Gmina Rejowiec Fabryczny położona jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, powiecie chełmskim. Jej zachodnia granica przebiega wzdłuż doliny Wieprza i Kanału Wieprz-Krzna. Obszarowo zajmuje powierzchnię 88 km2 i liczy około 4500 mieszkańców. Gminę tworzy 15 miejscowości położonych wzdłuż głównych dróg.

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Warszawa - Lublin - Chełm - Dorohusk (przejście graniczne), Rejowiec - Zamość oraz droga wojewódzka nr 839 Rejowiec - Cyców, która łączy się z drogą krajową S-12 prowadzącą z Lublina do Chełma i przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku. W m. Rejowiec Fabryczny znajduje się bocznica kolejowa, a w Zawadówce stacja przeładunkowa trakcji szerokotorowej. Najbliższe lotnisko znajduje się w Lublinie (Świdnik).

Gospodarka Gminy Rejowiec Fabryczny opiera się głównie na rolnictwie i leśnictwie. Tereny rolne zajmują około 60% powierzchni gminy. W północnej i zachodniej części gminy na obrzeżach Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w dolinie Wieprza i Kanału Wieprz-Krzna rozwija swoją działalność stowarzyszenie agroturystyczne, skupiające głównie rolników posiadających niewielkie obszarowo gospodarstwa. Inną ważną dziedziną gospodarki przed którą stoją spore możliwości i na które stawiają władze i mieszkańcy gminy jest przemysł bazujący na lokalnych złożach margli, opoki, ziemi krzemionkowej, gliny, iłów, piasków kwarcowych, torfów. W okolicach Pawłowa potwierdzono również występowanie złóż węgla kamiennego. Obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy kopalni. Planowana jest także budowa zbiornika retencyjnego Oleśniki w pobliżu Kanału Wieprz-Krzna, który stanowić będzie miejsce rekreacyjne.

 

Zbiornik nowe

 

Atuty inwestycyjne Gminy Rejowiec Fabryczny:
➢ dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa i kolejowa
➢ gmina w pełni zwodociągowana i zelektryfikowana
➢ sieć gazowa i kanalizacyjna na obejmuje około 30% terenów gminy
➢ tradycje przemysłowe i rzemieślnicze
➢ dobrze rozwinięta sieć szkół i przedszkoli
➢ rozwinięta baza hotelowo-żywieniowa
➢ walory turystyczno- przyrodnicze, organizacja imprez
➢ tereny przygotowane pod inwestycje (uzbrojone, uregulowany stan prawny)
➢ objęcie całości gminy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 

Położenie gminy w Polsce