Poniedziałek, 30 marca 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

Tel.082 5664211 wew. 39

 

Kierownik :

Inspektor :

 

 

Zadania:

1.Organizacja i koordynacja działalności ; szkół podstawowych ,gimnazjów /zespołów szkół/ , prowadzonych /dotowanych/ przez Gminę Rejowiec Fabryczny:

 • bieżącaanaliza organizacji szkół /arkuszy organizacji/
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Rejowiecw sprawach tworzenia, likwidacji szkół, regulaminów i zasad wynagradzania prac. szkół itp.
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawach procedur oświatowych związanych z ; powierzaniem funkcji dyrektorów szkół ,oceną ich pracy ,awansu zawodowego nauczycieli /mianowanie / ,doskonalenia zawodowego nauczycieli itp.
 • prowadzenie prac statystycznych i analiz oraz sporządzaniewymaganych sprawozdań
 • opracowywanie projektów planów zadań rzeczowych i finansowych ,a także organizowanieprawidłowego wykonywaniazatwierdzonych wskaźników i limitów określonych wplanach.
 • tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej w placówkach
 • efektywne gospodarowanie środkami finansowymi oraz składnikami majątkowymi,
 • organizowanie i prowadzenie remontów oraz konserwacji budynków i urządzeń w placówkach
 • współpraca z dyrektorami z dyrektorami szkół w sprawowaniu nadzoru nad właściwą eksploatacją i konserwacja obiektów oświatowych
 • współpraca z dyrektorami szkół w zapewnieniu właściwego stanu zabezpieczenia
 • przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc w zapewnieniu tego stanu w placówkach
 • obsługa gospodarcza oraz zaopatrzenie placówek / zakup opału, pomocy naukowych/
 • organizowanie dowozu dzieci do szkół ,
 • nadzorowanie obowiązku nauki oraz współpraca z pracodawcami kształcącymi młodocianych pracowników /pobierz informację/ tj. realizacja dofinansowanie kosztów kształcenia przygotowaniazawodowego młodocianego pracownika na wniosek pracodawcy /pobierz wniosek/ ,pracodawca jest zobowiązany dołączyć odpowiednie załączniki /pobierz załączniki - załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3/
 • realizacja programów w zakresie pozyskiwania dotacji krajowych i innych źródeł /unii europejskiej/

2.Obsługa finansowa szkół;

 •  gospodarowanie środkami i dyrektywnymi limitami osobowego funduszu płac i zatrudnieniaprzestrzeganie zakresu decyzji i wytycznych organu prowadzącego szkoły i placówki w tymzakresie.
 • naliczanie płac brutto ,netto oraz potrąceń od wynagrodzeń ,od umów o pracę jak i umów zleceń , o dzieło itp.,,,
 • naliczanie zasiłków,
 • przygotowywanie list płac organizowanie wypłaty wynagrodzeń pracowników obsługiwanych placówek
 • prowadzenie ewidencji wypłat z funduszu płac oraz sporządzanie wymaganych sprawozdańi analiz w tym zakresie
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz zdrowotnymi,
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników szkół
 • współpraca z organami : Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Komornikiem Sądowym,
 • terminowe sporządzanie deklaracji, raportów oraz przekazywanie przelewów do banku
 • opracowywanie kalkulacji skutków finansowych określonych zamierzeń np. podwyżek płac
 • realizacja tytułów wykonawczych (art 87 Kodeksu Pracy)

3.Współpraca z Lubelskim Kuratorium Oświaty

4.Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

5.Współpraca z Gminnym  w Pawłowie

6.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy