Czwartek, 13 maja 2021     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

tel. 0-82 5664-121

 

Kierownik: WINCENTY KOPER

 

Inspektor: DOROTA DAWIDIUK

Zadania: realizacja zadań inwestycyjnych infrastruktury komunalnej i drogowej, zagospodarowanie przestrzenne, pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych.

Do zakresu działania Referatu Planowania i Inwestycji w szczególności należą:

 1. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych wynikających z zatwierdzonego Budżetu Gminy:
  1. infrastruktury komunalnej
  2. dróg
 2. Przygotowywanie inwestycji i remontów do realizacji, w tym:
  1. prowadzenie spraw mających na celu uzyskanie dokumentacji prawnej i technicznej
  2. organizacji przetargów dotyczących inwestycji i remontów.
 3. Nadzór nad realizacją inwestycji i remontów
 4. Organizacja i przeprowadzanie odbiorów zakończonych inwestycji i remontów.
 5. Rozliczanie i przekazywanie zakończonych inwestycji i remontów do eksploatacji.
 6. Sporządzanie okresowych analiz z realizacji inwestycji i remontów.
 7. Sporządzanie planów i sprawozdań inwestycyjnych i remontowych.
 8. Współpraca z funduszami finansującymi inwestycje i remonty.
 9. Zimowe utrzymanie dróg.
 10. W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg, w tym:
  1. planowanie środków na oświetlenie,
  2. ustalenia godzin świecenia w poszczególnych porach roku i dnia,
  3. rozdział kosztów za energię elektryczną na poszczególnych płatników.
 11. Opracowywanie planów rozwoju gminy w tym:
  1. strategicznych;
  2. wieloletnich i rocznych planów rozwoju gminy z uwzględnieniem środków pomocowych;
 12. Przygotowywanie strategicznych i wieloletnich planów rozwoju gminy oraz sprawozdań z ich realizacji.
 13. Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji na dodatki mieszkaniowe.
 14. Sprawowanie nadzoru nad cmentarzami wojennymi i innymi miejscami pamięci narodowej.
 15. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 16. Zagospodarowanie przestrzenne w Gminie:
  1. wydawanie informacji o przeznaczeniu gruntów;
 17. Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych:
  1. organizacja i prowadzenie przetargów na zadania inwestycyjne;
  2. przygotowywanie SIWZ na roboty budowlane i usługi;
 18. Nadzór nad funkcjonowaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

Tryb załatwiania spraw

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

 1. Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (Pobierz);
  2. zaświadczenie o powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego (wydaje Starostwo Powiatowe);
  3. zaświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego (brutto);
  4. książeczka opłat za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy;
 2. Miejsce złożenia wniosku:
  Urząd Gminy w Rejowcu Fabrycznym - Referat Planowania i Inwestycji
  22-170 Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16; pokój nr 8
 3. Termin załatwienia sprawy:
  Wnioskodawca składa wniosek osobiście.
  Termin rozpatrzenia wniosku - dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
 4. Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
  (Dz.U. z dnia 10 lipca 2001 r., Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
 5. Uwagi:
  Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Wniosek o opinię urbanistycznaą o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania (wypis,wyrys)*

 1. Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek (pobierz)
 2. Miejsce złożenia wniosku:
  Urząd Gminy w Rejowcu Fabrycznym - Referat Planowania i Inwestycji
  22-170 Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16; pokój nr 8
 3. Opłaty:
  1. za wypis - 30zł
  2. za wyrys - 20zł
  Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny pokój nr 6
 4. Termin załatwienia sprawy:
  30 dni od daty wpłynięcia wniosku
 5. Podstawa prawna:
  Na podstawie art 30 ust. 1 i 2 z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (DzU z 2003 r. nr. 80, poz. 717 z póź. zm.)
 6. Uwagi:
  Wnioskodawca składa wniosek osobiście