Sobota, 25 stycznia 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

tel. 0-82 5664-211 wew.33

 

Kierownik:  

 

Zadania: prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatków i opłat lokalnych, prowadzenie obsługi księgowej podatków i opłat lokalnych oraz windykacja zaległości podatkowych.

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Inspektor Joanna Żołnacz tel. 0-82 5664-211 wew.33

 1. prowadzenie ewidencji podatników podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych,
 2. prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatków i opłat lokalnych , w tym przygotowywanie projektów uchwał , decyzji podatkowych i postanowień,
 3. prowadzenie kontroli podatników w zakresie prawidłowości składanych deklaracji i informacji podatkowych
 4. przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawie stosowania ulg uznaniowych ( umorzenia, odraczanie terminów zapłaty podatków, rozkładanie zaległości podatkowych na raty),
 5. prowadzenie analizy skutków decyzji i postanowień związanych ze stosowaniem ulg ustawowych i ulg uznaniowych, oraz rozpatrywanie podań podatników w tym zakresie,
 6. wydawanie, na wniosek podatników, zaświadczeń o nie zaleganiu w płatnościach podatków lub o stanie zaległości oraz innych zaświadczeń potwierdzających stan majątkowy podatników,
 7. prowadzenie obsługi księgowej podatków i opłat lokalnych,
 8. wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych dla podatników zalegających w opłacaniu podatków,
 9. współpraca z inkasentami w zakresie doręczania nakazów podatkowych i upomnień oraz rozliczanie inkasentów,
 10. bieżące wprowadzanie zmian w wymiarze podatków na podstawie danych uzyskiwanych ze Starostwa Powiatowego w Chełmie Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
 11. sporządzanie sprawozdawczości,
 12. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz pomocy publicznej w rolnictwie, włącznie ze sporządzaniem sprawozdań w tym zakresie,
 13. prowadzenie spraw związanych z opłatą skarbową,
 14. wydawanie zaświadczeń o opłacaniu składek na FUSR.

 

Tryb załatwiania spraw

Miejsce składania w/w dokumentów:

 1. Bezpośrednio w Referacie Podatkowym - pokój Nr 6
 2. w Sekretariacie Urzędu - pokój nr 3

Wydawanie zaświadczeń:

1. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia (do pobrania w pokoju nr 6)
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

2. Opłaty:

 • Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach - 21 zł
 • Zaświadczenie o stanie majątkowym - 17 zł

Nie pobiera się opłaty skarbowej od zaświadczeń stwierdzających posiadanie użytków rolnych oraz od zaświadczeń o stanie majątkowym wydawanych do spraw socjalnych tj. zasiłki , alimenty, stypendia oraz od zaświadczeń o opłacaniu składek na FUSR.

Terminy załatwiania spraw:

• Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postepowania dowodowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
• Zaświadczenia wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym,
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych,
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym,
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej mająca zastosowanie zarówno dla przedsiębiorców jak i w rolnictwie.
 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 

Nowe wzory informacji i deklaracji obowiązujące od 1 lipca 2019 r. :

www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

 


Deklaracje do pobrania:

 

 

ZWROT AKCYZY