Poniedziałek, 30 marca 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

tel. 0-82 5664-211 wew.33

 

Kierownik:  

 

Zadania: prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatków i opłat lokalnych, prowadzenie obsługi księgowej podatków i opłat lokalnych oraz windykacja zaległości podatkowych.

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Inspektor Joanna Żołnacz tel. 0-82 5664-211 wew.33

 1. prowadzenie ewidencji podatników podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych,
 2. prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatków i opłat lokalnych , w tym przygotowywanie projektów uchwał , decyzji podatkowych i postanowień,
 3. prowadzenie kontroli podatników w zakresie prawidłowości składanych deklaracji i informacji podatkowych
 4. przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawie stosowania ulg uznaniowych ( umorzenia, odraczanie terminów zapłaty podatków, rozkładanie zaległości podatkowych na raty),
 5. prowadzenie analizy skutków decyzji i postanowień związanych ze stosowaniem ulg ustawowych i ulg uznaniowych, oraz rozpatrywanie podań podatników w tym zakresie,
 6. wydawanie, na wniosek podatników, zaświadczeń o nie zaleganiu w płatnościach podatków lub o stanie zaległości oraz innych zaświadczeń potwierdzających stan majątkowy podatników,
 7. prowadzenie obsługi księgowej podatków i opłat lokalnych,
 8. wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych dla podatników zalegających w opłacaniu podatków,
 9. współpraca z inkasentami w zakresie doręczania nakazów podatkowych i upomnień oraz rozliczanie inkasentów,
 10. bieżące wprowadzanie zmian w wymiarze podatków na podstawie danych uzyskiwanych ze Starostwa Powiatowego w Chełmie Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
 11. sporządzanie sprawozdawczości,
 12. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz pomocy publicznej w rolnictwie, włącznie ze sporządzaniem sprawozdań w tym zakresie,
 13. prowadzenie spraw związanych z opłatą skarbową,
 14. wydawanie zaświadczeń o opłacaniu składek na FUSR.

 

Tryb załatwiania spraw

Miejsce składania w/w dokumentów:

 1. Bezpośrednio w Referacie Podatkowym - pokój Nr 6
 2. w Sekretariacie Urzędu - pokój nr 3

Wydawanie zaświadczeń:

1. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia (do pobrania w pokoju nr 6)
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

2. Opłaty:

 • Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach - 21 zł
 • Zaświadczenie o stanie majątkowym - 17 zł

Nie pobiera się opłaty skarbowej od zaświadczeń stwierdzających posiadanie użytków rolnych oraz od zaświadczeń o stanie majątkowym wydawanych do spraw socjalnych tj. zasiłki , alimenty, stypendia oraz od zaświadczeń o opłacaniu składek na FUSR.

Terminy załatwiania spraw:

• Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postepowania dowodowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
• Zaświadczenia wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym,
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych,
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym,
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej mająca zastosowanie zarówno dla przedsiębiorców jak i w rolnictwie.
 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 

Nowe wzory informacji i deklaracji obowiązujące od 1 lipca 2019 r. :

www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

 


Deklaracje do pobrania:

 

 

ZWROT AKCYZY