Środa, 29 stycznia 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

§ 96

1. Rada Gminy może tworzyć w drodze uchwały sołectwa , po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
2. Przy podziale gminy na sołectwa uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne, gospodarcze komunikacyjne oraz istniejące więzi społeczne .
3.W skład Gminy wchodzą następujące sołectwa :
1) Krzywowola
2) Pawłów
3) Krasne
4) Józefin
5) Zalesie Krasieńskie
6) Zalesie Kańskie
7) Gołąb
8) Liszno
9) Liszno - Kolonia
10) Leszczanka
11) Toruń
12) Kanie - Stacja
13) Kanie
14) Wólka Kańska
15) Wólka Kańska - Kolonia

§ 97

Konsultacje w sprawie utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa przeprowadza się w formie określonej przez uchwałę Rady Gminy .

§ 98

1.Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.
2.Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys wspomagany przez Radę Sołecką .
3. Tryb i zasady wyboru sołtysa, członków rady sołeckiej oraz sposób zwoływania i obradowania zebrania wiejskiego określa Rada Gminy w statucie sołectwa.

§ 99

Rada Gminy odrębną uchwałą może przekazać sołectwu wydzieloną część mienia komunalnego, którą ta jednostka zarządza , korzysta z niej oraz rozporządza pochodzącymi z tego źródła dochodami w zakresie i na zasadach określonych szczegółowo w statucie tego sołectwa, statut ten powinien również określać zakres samodzielności sołectwa względem przekazanego jej mienia.

§ 100

1.Przewodniczący organów wykonawczych sołectw mogą uczestniczyć w pracach Rady Gminy,
2.Przewodniczący organów , o których mowa w ust.1 uczestniczą w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania ,
3. Przewodniczący organów, o których mowa w ust.1 mogą być zapraszani na posiedzenia komisji jeżeli przedmiotem obrad są sprawy dotyczące interesów jednostki pomocniczej ,
4. Przewodniczący organów wykonawczych sołectw zaproszeni do udziału w pracach Rady, Komisji Gminy otrzymują diety na zasadach ustalonych przez Radę Gminy.

§ 101

Sołectwa prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.