Piątek, 25 maja 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

naglowek

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej gminy, adresy, numery, telefonów instytucji działających na jej terenie. Przedstawimy Państwu również oferty gospodarstw agroturystycznych w gminie.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 082 566 42 11
fax. 082 566 42 11
poczta el. : r a d a @ ug . r e j o w i e c . p l
 sekretariat: u r z a d @ ug . re j o w i e c . p l
Skrzynka podawcza:
adres skrzynki: /n5jc3yq45j/skrytka         godziny pracy 730-1530
 
Konto bankowe: Pekao S.A. O/Chełm
nr 82 1240 2223 1111 0000 3594 8177
                 Gmina Rejowiec Fabryczny                         
NIP: 563-21-58-413 
 

 


Film Promocyjny o Gminie Rejowiec Fabryczny

 

layoutAktualnościlayout

 

Informacje na temat Gospodarki Odpadami Komunalnymi znajdują się w zakładce Ochrona Środowiska

 

 

 

WÓJT GMINY REJOWIEC FABRYCZNY O G Ł A S Z A

 pierwszy przetarg ustny , nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami działek: 767,768 obszaru 5,9352 ha. położonej w miejscowości Toruń gm. Rejowiec Fabryczny , pow. chełmski , woj. Lubelskie.

Księga wieczysta Nr ZA1K/00034857/3 - Sąd Rejonowy w Krasnymstawie. Nieruchomość nie posiada obciążeń , położona przy drodze gruntowej gminnej, teren płaski   Nieruchomość w/g Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rejowiec Fabryczny przeznaczona jest pod kopalnię piasku  

Cena wywoławcza nieruchomości : 388 100,00 zł. w tym 23 % VAT (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto złotych ).

Wysokość wadium : 40 000. ( słownie : czterdzieści tysięcy złotych).

Minimalne postąpienie w przetargu: 4 000,00 zł. (słownie : cztery tysiące złotych) .  

Przetarg odbędzie się  dnia 05 czerwca 2018 r. o godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny pokój Nr 7

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne jeżeli najpóźniej do dnia

29 maja 2018 r. ( włącznie ) wpłacą wadium na rachunek bankowy Gminy Rejowiec Fabryczny PEKAO S.A. I O/Chełm Nr 93 1240 2223 1111 0010 5643 5024.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Referacie Mienia , Ochrony Środowiska

i Rolnictwa codziennie w godz. 830-1530 , telefonicznie 82-5664-545

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej ug.rejowiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej .

 

Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę sierpnia (5 sierpnia) zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków folkloru i tradycji ludowej do Pawłowa aby wziąć udział w XVII Jarmarku Pawłowskim "Ginące Zawody". Specjalnie dla uczestników Jarmarku twórcy ludowi na żywo demonstrują wykonywanie swoich wyrobów. Można osobiście usiąść za kołem garncarskim, warsztatem tkackim czy i innym urządzeniem, które niegdyś służyło jako warsztat pracy dla wielu osób oraz popróbować własnych sił przy wykonywaniu dzieł rękodzielniczych. Dla uczestników organizowane są liczne konkursy tematycznie związane z ginącymi zawodami.

 

411x0 kolektory sloneczne 411x0 kolektory sloneczne

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Kolektory słoneczne dla ciepłej wody użytkowej w Gminie Rejowiec Fabryczny” złożony w czerwcu 2016 r. w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 został wybrany do dofinansowania. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wymaganych dokumentów do umowy oraz aktualizacją wniosku i załączników. Na przełomie maja – czerwca zostanie podpisana umowa o dofinansowanie Projektu. W najbliższym czasie planowane są zebrania z osobami zainteresowanymi montażem instalacji solarnych, które podpisały stosowne umowy.

 

 

 

 

19 maja 2018r. upływa termin na zgłoszenie przez przedsiębiorców brakującego numeru PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Brak wpisu we wskazanym terminie skutkować będzie wykreśleniem przedsiębiorcy z ewidencji .

 

Czytaj więcej ...

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 187, z późn.zm. / zwołuje XL sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 30 maja 2018r. o godzinie 12 00 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

 

Gmina Rejowiec Fabryczny prezentuje Informator Powszechnej Samooobrony Ludności Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Informator Powsz.Samoobr1

Azbest Azbest

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony – Zakładka Krok po kroku

Dokumenty można składać w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny, pokój nr 7.

 

Informacja Centrum Wsparcia1

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż działek Nr 767,768 położonych w miejscowości Toruń. Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona jest pod kopalnię piasku.

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż położonych w miejscowościach Kanie, Pawłów, Krasne, Kanie-Stacja

Wykaz do pobrania