Środa, 16 czerwca 2021     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

naglowek

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej gminy, adresy, numery, telefonów instytucji działających na jej terenie. Przedstawimy Państwu również oferty gospodarstw agroturystycznych w gminie.
Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel/fax 82 566 42 11
Ref. Organ.i Spr. Obyw. 825664202
Ref. Planow.i Inwest. 825664121
Ref. Gospod. i Ochrony Środow. 825664545
 
sekretariat: u r z a d @ ug . re j o w i e c . p l
Skrzynka podawcza:
epuap: /n5jc3yq45j/skrytka        
godziny pracy 730-1530
 
                 Gmina Rejowiec Fabryczny                         NIP: 563-21-58-413 
 

 


Rachunek podstawowy - wpłaty za podatki, wodę , ścieki oraz inne należności i opłaty: Bank Spółdzielczy w Cycowie:  

48 8191 1013 2004 4000 0806 0001

 

 Konto bankowe do wpłaty na odpady komunalne: Bank Spółdzielczy w Cycowie:  91 8191 1013 2004 4000 0806 0003

 

wadia: Bank Spółdzielczy w Cycowie: 64 8191 1013 2004 4000 0806 0004

 

Film Promocyjny o Gminie Rejowiec Fabryczny

 

layoutAktualnościlayout

 Informacje na temat Gospodarki Odpadami Komunalnymi znajdują się w zakładce Ochrona Środowiska

 

 

Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę sierpnia - w bieżącym roku to 1 sierpnia- zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków folkloru i tradycji ludowej do Pawłowa aby wziąć udział w XIX Jarmarku Pawłowskim - "Ginące Zawody".

Charakter imprezy nawiązuje do staropolskich jarmarków, na których można było zakupić wykonywane ręcznie ówczesne przedmioty i narzędzia codziennego użytku. Naszym zamiarem jest, aby te coraz rzadziej spotykane i wykonywane zawody nie znikły z mapy kultury i tradycji Ziemi Lubelskiej.

Dlatego też co roku na naszej imprezie gościmy około 200 twórców ludowych, reprezentujących najprzeróżniejsze zawody. Swoje wyroby oferują między innymi przedstawiciele garncarstwa, bednarstwa, wikliniarstwa, kowalstwa, dekupażu, rzeźby i wielu innych zawodów.

Specjalnie dla uczestników Jarmarku twórcy ludowi na żywo demonstrują wykonywanie swoich wyrobów. Można osobiście usiąść za kołem garncarskim, stanąć za kowadłem kowalskim , czy innym urządzeniem, które niegdyś służyło jako warsztat pracy dla wielu osób oraz popróbować własnych sił przy wykonywaniu dzieł rękodzielniczych.

Jak w każdym roku zachęcamy szczególnie dzieci do skorzystania z oferty przygotowanej specjalnie dla nich w zagrodzie edukacyjnej. Tam będą przygotowane dla nich zajęcia z garncarstwa (toczenie na kole garncarskim, zdobienie wyrobów garncarskich)

 

 

Wzor formatki Ja juz sie spisalem1

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 713,z późn.zm. / zwołuje  XXVII  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 25 czerwca  2021r.  o godz. 1230  w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

czytaj więcej ...

 

Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 )  w związku z zatwierdzeniem wniosku Gminy Rejowiec Fabryczny, dotyczącego taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków decyzja znak: LU.RZT.70.111.2021.MW z dnia 12 maja 2021 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, – jako organu regulacyjnego – podaje się informację o stawkach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, które będą obowiązywać na terenie gminy Rejowiec Fabryczny w okresie 3 lat (tj. od 11 lipca 2021 r. do 10 lipca 2024 r.).

 

W załączeniu: decyzja znak: LU.RZT.70.111.2021.MW

 Komunikat1 Komunikat1

 Wolne terminy na szczepienia1 Wolne terminy na szczepienia1

 Rachmistrz 21

 

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Rejowiec Fabryczny !

Zgodnie z zapisami art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713, z późn.zm.) : Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

Jeśli zainteresowani są Państwo wzięciem udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Rejowiec Fabryczny za 2020 rok na sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, prosimy o dokonanie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 mieszkańców, do Przewodniczącego Rady Rejowiec Fabryczny najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną.

Informacja o dacie i godzinie sesji, na której rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Rejowiec Fabryczny za rok 2020 podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

W załączeniu:

Zarządzenie nr 35 /2021 z dnia 24 maja 2021 r w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rejowiec Fabryczny za rok 2020

 

Pisemne zgłoszenie mieszkańca gminy do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Rejowiec Fabryczny za rok 2020 wraz ze wzorem listy podpisów.

 

Raport o stanie gminy. 

 

 

Szanowni Państwo

 

zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Rejowiec, Gminy Rejowiec Fabryczny, Miasta Rejowiec Fabryczny oraz Gminy Siedliszcze na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030”. W związku z tym prosimy Państwa o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pozwoli to na ocenę stopnia aktualnego rozwoju gminy oraz pożądanych kierunków jej rozwoju. Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

 

Wypełnioną ankietę prosimy składać  w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16 (pokój nr 7) lub przesłać na adres e-mail: ochrona.srodowiska@ug.rejowiec.pl  do dnia 30 czerwca 2021 roku.

 

Do pobrania:

Ankieta

1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi na 40 pytań w formie testu wyboru pod adresem: :
https://www.testportal.pl/test.html?t=9x5ng3zjeDuy
2. Uczestnik powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.
3. Uczestnik może wysłać odpowiedzi na pytania tylko jeden raz.
4. Uczestnik musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę uczelni, w której się uczy (jest to warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody).
5. Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz do 11 czerwca 2021 r. Po tym terminie formularz będzie nieaktywny.

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody;
Miejsca od 1 do 10 - powerbank i dysk twardy
Organizator wyłoni 10 zwycięzców Konkursu, którzy otrzymają największą liczbę punktów w quizie. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów w quizie decyduje kolejność nadsyłanych odpowiedzi.
W quizie można zdobyć maksymalnie 42 punkty.
Zapraszamy do udział wszystkich studentów.
Kontakt: m.rosolowska@stat.gov.pl
Magdalena Rosołowska
Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych
Tel 81 53 327 14

 Regulamin konkursu

 

NSP test dla studentw NSP test dla studentw