Sobota, 25 stycznia 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

tel. 0-82 5664-211 wew. 35

 

Kierownik: Małgorzata Czerwińska (Oświadczenie majątkowe)

 

Stanowisko d/s ewidencji ludności: Edyta Trojnara

Zadania: ewidencja ludności oraz wydanych i utraconych dowodów osobistych, sprawy wojskowe, zadania z zakresu służby zdrowia.

 

Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w szczególności należą:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem dokumentów tożsamości , w tym przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych, przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodów osobistych oraz związane z tym wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu;
 2. Przyjmowanie głoszeń w zakresie migracji ludności – zameldowania ,wymeldowania , przemeldowania w granicach gminy;
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych – wymeldowania i zameldowania;
 4. Wydawanie zaświadczeń o okresach zameldowania do spraw emerytalno- rentowych;
 5. Udostępnianie danych osobowo-adresowych, w tym wydawanie zaświadczeń na pisemny wniosek zainteresowanego;
 6. Prowadzenie praw związanych z pobytem cudzoziemców – przyjmowanie zgłoszeń w zakresie pobytu czasowego oraz zameldowania na podstawie karty pobytu stałego;
 7. Prowadzenie spraw związanych z wyborami do organów samorządu terytorialnego, Prezydenta RP, Parlamentu, referendum, w tym sporządzanie spisów osób uprawnionych do głosowania;
 8. Prowadzenie spraw związanych ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki ;
 9. Prowadzenie spraw związanych z WKU, w tym przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych, udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu poboru

Formularze do pobrania

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego: Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 2. Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych .
 3. Zgłoszenie pobytu stałego formularz oraz czasowego trwającego ponad 2 miesiące: formularz
 4. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - formularz , lub czasowego - formularz

 

Tryb załatwiania spraw

 

Wydawanie dowodów osobistych – wymiana

 1. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
  2.
  Dowód osobisty należy wymienić w przypadku:
  • upływu terminu ważności dowodu osobistego – co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności,
  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym - niezwłocznie,
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje jego posiadacza - niezwłocznie,
  • uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza - niezwłocznie.


3.W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić jego utratę dowolnemu organowi gminy oraz wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego.  (formularz utraty dowodu do pobrania)


4. Dowód osobisty wydaje się na wniosek.
5.
Wniosek składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP.
6. Wniosek składany w gminie trzeba podpisać własnoręcznie, w formie dokumentu elektronicznego wniosek o wydanie dowodu osobistego należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.
7.
Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:
– osoby małoletniej, której do ukończenie 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców
– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
– osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
8.Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienionym wyżej wymaga ich obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
9.W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

10.Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek z  wyjątkiem następujących przypadków:

- dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun prawny;
- dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator;
- w przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.


Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (druk do pobrania w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich , pok. Nr 11 ).

 ■ Załączniki:

 Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy  i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię  przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r poz. 2046 i 1948 oraz z 2017r. poz. 777 i 935). Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiające ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek , do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.

Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych – dołącza się skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie. Dotychczasowy dowód osobisty lub w przypadku jego utraty – ważny paszport (do wglądu).

Opłaty:

Brak opłat

Termin załatwienia sprawy :

Do 30 dni.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia. 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017, poz. 1464.).

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U. poz. 212z póżn, zm.).   

Sprawę załatwia :

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
St. Ds. Ewidencji Ludności, pokój Nr 11
Tel. 82 5664-211 wew. 35


Załączniki do pobrania:

 1. Załączniki do pobrania:
  Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego

   

 2. formularz utraty dowodu osobistego

 

 

Informacja o danych osobowo - adresowych

 1. Wymagane dokumenty:

 2. Wypełniony formularz - wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych.

 3. Dowód dokonania opłaty

 4. Opłaty:
  31,00 zł - opłata za udostępnianie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby); opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

Od informacji o danych osobowych udzielonej w formie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł za wniesione podanie

 1. Miejsce złożenia:
  Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich UG w Rejowcu Fabrycznym
  Dokonywanie opłat - kasa urzędu (pokój nr 6)

 2. Termin załatwienia sprawy:
  W terminie od 7 dni od daty wpływu wniosku

 3. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn zm.),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 570),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 836).

 

Uwagi:

Podmioty, którym żądane dane są niezbędne do realizacji ustawowych zadań własnych. O dane jednostkowe mogą się ubiegać:

 • organy administracji publicznej,

 • sądy,

 • prokuratura,

 • Policja,

 • Straż Graniczna,

 • Służba Więzienna,

 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,

 • Służba Wywiadu Wojskowego,

 • Służba Celno-Skarbowa,

 •  Żandarmeria Wojskowa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

 • Agencja Wywiadu,

 • Biuro Ochrony Rządu,

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,

 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,

 • organy wyborcze,

 • straże gminne /miejskie/,

 • komornicy sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,

 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,

 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Udostępnianie danych na rzecz ww. podmiotów następuje nieodpłatnie.

 • Podmioty, które:

- wykażą w tym interes prawny.

Wykazanie interesu prawnego oznacza ustalenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, przyznającego Wnioskodawcy konkretną korzyść oraz udokumentowanie stanu faktycznego, który stanowi podstawę do jego zastosowania. Interes prawny musi być interesem "własnym", "osobistym", "indywidualnym" danego podmiotu i mieć charakter "realny", to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie, i pozostawać w bezpośrednim związku z uzasadnieniem złożonego wniosku;

- wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.

Udostępnianie danych ww. podmiotom następuje odpłatnie, z wyjątkiem przypadku, gdy dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

  

 

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELI POLSKICH

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego

Obowiązek meldunkowy polega na:

 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego

 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego i czasowego

 • zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu

W jakiej formie można dokonać zameldowania:

Zameldowania na pobyt stały dokonuje się:

1. w formie pisemnej na formularzu ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO  w organie gminy, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport

- formularz wypełnia się odrębnie dla każdej osoby meldującej się , również dla dziecka

- przedstawiając potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego, lub formularzu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej , decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

- obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257) .

 

2. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub na stronie www.obywatel.gov.pl.

W przypadku zameldowania w formie dokumentu elektronicznego należy posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP2, który pozwala na identyfikację tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia elektronicznego (nie trzeba przedstawiać dowodu osobistego). Do zgłoszenia można w tym przypadku dołączyć odwzorowanie cyfrowe wymienionych powyżej dokumentów.

 

Można dokonać zameldowania na pobyt stały:

- z równoczesnym wymeldowaniem się z poprzednich miejsc pobytu – jest to najdogodniejsza forma zameldowania, polega ona na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności zgłoszenia wymeldowania w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie, natomiast osoba równocześnie może wymeldować się z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.

- bez równoczesnego wymeldowania się z dotychczasowego miejsca pobytu – przed zameldowaniem osoba musi wymeldować się z poprzedniego miejsca pobytu w organie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której zamieszkiwała poprzednio.

 

Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się:

1. w formie pisemnej na formularzu ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO  w organie gminy, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport

- formularz wypełnia się odrębnie dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka

- przedstawiając potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego, lub formularzu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej , decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

- obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257) .

2. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub na stronie www.obywatel.gov.pl,

W przypadku zameldowania w formie dokumentu elektronicznego należy posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP2, który pozwala na identyfikację tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia elektronicznego (nie trzeba przedstawiać dowodu osobistego). Do zgłoszenia można w tym przypadku dołączyć odwzorowanie cyfrowe wymienionych powyżej dokumentów.

Można dokonać zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:

Organ gminy wydaje takiej osobie na jej wniosek ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania czasowego, jednak nie dłużej niż do daty upływu deklarowanego terminu pobytu. W przypadku wysłania zgłoszenia elektronicznego w dniu, w którym urząd nie pracuje (np. sobota) rejestracja nastąpi najszybciej jak to możliwe.

Opłaty

Czynność zameldowania jest wolna od opłat.

Wydanie ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY podlega opłacie skarbowej określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 t.j.).

 

Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:

w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości np. z uwagi na brak potwierdzenia przez osobę dysponującą lokalem

w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem

tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

 

 

INNE FORMULARZE

 * WNiosek o zameldowanie - decyzja administracyjna 

 

* Wzór formluarza - pełnomocnictwo w sprawach meldunkowych 

 

* Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 

 

* Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)