Sobota, 25 stycznia 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

 tel. 82 5664211 wew. 34, 82 5664 545

 

Kierownik: EMILIA CIECHOMSKA

 

Inspektor: Anita Świąder

Referent: Agata Laskowska

 


Realizacja zadań związanych z obrotem gruntami gminnymi, ewidencją mienia komunalnego, gospodarką zasobami komunalnymi, wycinką drzew, ochroną środowiska, gospodarką odpadami.


Do zakresu działania Referatu Gospodarki i  Ochrony Środowiska w szczególności należą:


1. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych oraz tworzenie zasobów gruntów gminnych poprzez zamianę, wykup lub przyjęcie darowizn; promocja terenów inwestycyjnych gminy
2. Komunalizacja gruntów Skarbu Państwa na rzecz gminy
3. Gospodarowanie Gminnym Zasobem Nieruchomości, w tym oddawanie ich w trwały zarząd, dzierżawę lub użytkowanie wieczyste
4. Prowadzenie ewidencji składników mienia komunalnego- w tym ewidencji dróg gminnych oraz budynków i budowli łącznie z prowadzeniem książek budynków
5. Rozgraniczenia nieruchomości
6. Zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości
7. Oddawanie w najem lokali komunalnych, przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości stawek czynszu, planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
8. Ubezpieczenie środków trwałych i innych składników mienia komunalnego gminy
9. Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom, prowadzenie rejestrów w tym zakresie
10. Współpraca z Urzędem statystycznym w zakresie Spisu Rolnego i Powszechnego
11. Opracowanie i realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska
12. Prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych inwestycji oraz udostępnianie informacji o środowisku
13. Opracowanie i nadzór nad regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie, w tym organizacja i nadzór nad selektywną zbiórką odpadów komunalnych
14. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych nieruchomości objętych zbiórką odpadów komunalnych
15. Analiza i kalkulacja wydatków i dochodów eksploatacji wodociągów i kanalizacji, prowadzenie ewidencji odbiorców wody i przyłączy kanalizacyjnych
16. Realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu
17. Prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów oraz opiniowanie wniosków na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
18. Ochrona zwierząt
19. Współpraca z jednostkami OSP i PSP w zakresie organizacji i rozliczania akcji ratowniczo-gaśniczych
20. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów
21. Zaliczanie stażu pracy w rolnictwie na podstawie zeznań świadków
22. Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
23. Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków, przyjmowanie wniosków na budowę
24. Prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa

 

Formularze do pobrania:

 

1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego

2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna przedsięwzięcia

3. Wniosek o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - dla osób prowadzących działalność gospodarczą

5. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - dla osób fizycznych

6. Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków