Piątek, 19 października 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Promenada S12 odbędzie się w dniu 5 marca 2009 r. o godzinie 1200 w Domu Weselnym "Pod Orzechami" w Rejowcu Fabrycznym przy ulicy Orzechowej.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w 2009 r. w zakresie
1. upowszechniania kultury i sztuki
2.kultury fizycznej i sportu
3. przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym
Zainteresowane osoby mogą tutaj pobrać:
1. treść ogłoszenia
2. Uchwała Nr XXVII/151/09 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z d nia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny
3. Wzór oferty w formacie pdf
4. Wzór oferty w formacie odt

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w dniach od 10 lutego 2009 r. do 2 marca 2009 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny przy ulicy Lubelskiej 16 wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,położonych w miejscowościach: Pawłów, Kanie, Józefin, Kanie-Stacja, Wólka Kańska, Toruń.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XXVII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 28 stycznia 2009 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

>> więcej.

Urząd Gminy w Rejowcu Fabrycznym niniejszym informuje, że z dniem 1 stycznia 2009 roku zostało rozwiązane porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Chełmskim a Gminą Rejowiec Fabryczny w sprawie prowadzenia zadań rządowych z zakresu ewidencji gruntów i budynków. W związku z powyższym sprawy dotyczące ewidencji gruntów, wnioski o wypisy i wyrysy, wnioski o zmianę klasyfikacji, wnioski o wydanie zaświadczenia z ewidencji gruntów załatwiane są w Starostwie Powiatowym w Chełmie, Pl. Niepodległości1, 22-100 Chełm (I piętro tel. 0-82 562-75-21, 562-75-22)

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XXVI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 grudnia 2008 r. o godzinie 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza do składania ofert na dostawę węgla do obiektu Zespołu Szkół w Lisznie Gmina Rejowiec Fabryczny. Więcej w dziale Przetargi.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy / Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm. / zwołuje XXV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 11 grudnia 2008 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

>> więcej.

Wójt Gminy informuje , że stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.880 z późn. zm.) określony został "WSTĘPNY PROJEKT OBSZARU NATURA 2000" na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny, który ma na uwadze zachowanie szczególnie cennych i zagrożonych składników różnorodności biologicznej. Na załączonej mapce określono wstępne granice proponowanego obszaru Natura 2000 na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny (oznaczono linią ciągłą czerwoną). Mając na uwadze fakt, że Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" w dniu 15.12.2008 r. będzie omawiało powyższe propozycje w Ministerstwie Środowiska prosimy zainteresowane osoby i podmioty o zgłaszanie uwag i wniosków do dnia 12.12.2008 r. do Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, tel 0-82 5664-202, e-mail: rada@ug.rejowiec.pl

>> Mapka.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza wyniki konkursu ofert Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej.

>> więcej.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zwołuje na dzień 14 listopada 2008 o godz. 900 XXIV sesję Rady Gminy w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rejowcu Fabrycznym.

>> więcej.

 

W związku z brakiem wpływu ofert na świadczenia usług integracji podanych w Zaproszeniu do składania ofert w ramach programu "Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich" w Części III. USŁUGI DLA RODZIN:
3.1 Spotkania mające na celu przekazywanie tradycji lokalnych z pokolenia na pokolenie pkt. 3.1
przedłuża się okres przyjmowania ofert na powyższe działanie do dnia 15 listopada 2008 r. do godziny 1200.
W związku z powyższym Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie w Części III w ramach programu "Proakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich ".
Procedura składania ofert.
a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do URZĘDU GMINY REJOWIEC FABRYCZNY ul. LUBELSKA 16, 22-169 Rejowiec Fabryczny, w terminie do 15.11.2008r. do godz. 1200 p. Nr 3.
b) Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem ".Oferta na świadczenie usług: (tytuł usługi ..............................."), ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.
Załączniki do projektu dostepne są tutaj.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza do składania ofert na dostawę oleju opałowego do obiektów oświatowych na terenie gminy Rejowiec Fabryczny

>> więcej.

Lokalna Grupa Działania Promenada S12 zaprasza na II część warsztatów planowania strategicznego w ramach opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

>> więcej.

Gmina Rejowiec Fabryczny realizuje projekt pod tytułem "Stąd do sukcesu - szkoły gminy Rejowiec Fabryczny" pod patronatem Europejskiego Funduszu Społecznego.

>> więcej.

29 września 2008 r. o godzinie 1100 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, odbędzie się Konwent Wójtów Powiatu Chełmskiego, którego organizatorem jest Gmina Rejowiec Fabryczny, o tematyce :
1)Aktualne możliwości pozyskiwania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2) Współpraca Gmin z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.
3) Współpraca z Kuratorem Oświaty i Wychowania oraz Związkami Zawodowymi w zakresie prowadzenia placówek oświatowych (w tym Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli).
4)Oferta firmy EGL Energia Sp. z o.o Rzeszów w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego w oparciu o niekonwencjonalne źródła energii.
Na Konwent zostali zaproszeni: Marszałek Województwa Lubelskiego, posłowie Ziemi Chełmskiej.

31 sierpnia 2008 w Wierzbicy odbyło się Powiatowe Święto Plonów - Dożynki 2008.

Relacja z Dożynek

W dziale Przetargi dodano ogłoszenie o remoncie holu w siedzibie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza do składania ofert na usługi integracji społecznej w ramach programu "Proakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj a załączniki do projektu tutaj.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Modernizacja ciągu dróg Nr 1817L,1814L. Droga 1811L o długości 24,8 km Stołpie-Zyngierówka, Pawłów, Liszno-droga krajowa nr 12 na terenie gmin : Chełm, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze."

>> więcej.

Lokalna Grupa Działania "Promenada S12" zaprasza na warsztaty szkoleniowe w dniu 12 września 2008 r. w GOK Pawłów, dotyczące aplikowania o środki na mikroprojekty.

>> więcej.